Taşıt satışı ihale yasasından muaf

Tasarruf paketini içeren yasa teklifi bu hafta çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Yasa teklinde kamudaki taşıtların satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor. Satış işlemleri; 4046 sayılı özelleştirme yasası ile 2886 sayılı devlet ihale yasasından muaf olacak. Satış için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak.

ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI’NA YETKİ

Ak Parti’nin geçen cuma günü TBMM’ye sunduğu 32 maddelik yasa teklifiyle taşıt kanunda yer alan taşıtların ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bu araçların tasfiyesi ve satışı ile ilgili özel bir yetki veriliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen taşıt ve iş makinelerinin idareler adına bütüncül ve hızlı bir şekilde, belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışının gerçekleştirilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili olacak.

Yasa teklifine göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç) taşıt ve iş makineleri satışa konu edilebilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu taşıtların idareler adına satılmasına yönelik esas ve usulleri belirlemeye ve belirlenen usuller kapsamında ihale yapmaya yetkili olacak. Yapılacak satış işlemleri özelleştirme yasası ve ihale yasasından muaf olacak. İhale sürecinin yürütülmesi dahil ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık hizmeti alımının gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir